Voedsel produceren én de natuur, milieu en leefomgeving respecteren waardoor de biodiversiteit verbetert: dat is natuurinclusieve landbouw. Een vorm van landbouw waarbij je biodiversiteit een functionele rol geeft en ruimte biedt voor soorten om zich in stand te houden.

Natuur integreren

Maar hoe zorg je er nu voor dat je agrarische bedrijf goed samenwerkt met de natuur? Een methode om hiermee aan de slag te gaan is door op verschillende niveaus maatregelen te nemen op het bedrijf.

  1. Het eerste niveau gaat over functionele biodiversiteit. Wat kun je bijvoorbeeld doen om het bodemleven te voeden en om nuttige insecten en bestuivers te stimuleren?
  2. Het tweede niveau gaat over landschappelijke diversiteit: Hoe kun je de omliggende biodiversiteit benutten en ondersteunen op het landbouwbedrijf?
  3. Het derde niveau gaat over brongebieden en verbindingszones: Hoe kun je een blauwe of groene dooradering op je bedrijf creëren die in verbinding staat met de omliggende natuur?
  4. Het vierde niveau gaat over specifieke soorten: Zijn er maatregelen toe te passen die specifieke soorten ondersteunen? Denk aan nestkasten, plas-dras, of flora-akkers.

Natuurinclusieve landbouw gaat er om dat je de bedrijfsvoering ecologisch optimaliseert. Natuurlijke processen en het bedrijf liggend in de fysieke omgeving  zijn daarbij het uitgangspunt. De uitdaging is uiteraard om hier een passend verdienmodel bij te ontwikkelen die past bij het bedrijf, de boer en de omgeving.

Voorbeelden van maatregelen voor het ontwikkelen van een natuurinclusief landbouwbedrijf, ontdek je op deze website.

Samenhang

Het sleutelbegrip is ‘samenhang’. Alle maatregelen samen zorgen voor een robuuste vorm van landbouw waarbij de natuur je partner wordt en er natuurwaarden worden toegevoegd. Natuurinclusieve landbouw dus!

Biodivers boeren

De informatie op deze website is ontleend aan het boek ‘Biodivers boeren, de meerwaarde van natuur voor het boerenbedrijf‘. Je kunt deze publicatie bestellen.

//www.natuurinclusief.info/media/2020/06/wat_is_natuurinclusief.jpg

Soortenrijkdom is cruciaal bij natuurinclusieve landbouw.

Download de brochure Maatregelen natuurinclusieve landbouw.