Een diepe en intensieve beworteling van het gewas heeft diverse positieve effecten: de droogtetolerantie neemt toe, de plant kan beter voedingsstoffen opnemen uit de bodem, kan water uit dieperliggende grondlagen bereiken en wordt daardoor droogtetoleranter. Bovendien heeft de beworteling een direct positief effect op de bodemstructuur. Indirect zorgen de wortelexudaten en wortelresten voor voeding van het bodemleven. Gewas, beworteling, bodemleven en bodemkwaliteit zijn dus sterk met elkaar verbonden in de cyclus bodem en gewas.

Uit onderzoek blijkt dat agrarische ondernemers maatregelen kunnen treffen om het gewas dieper en intensiever te laten wortelen. In de onderstaande tabel is het effect zichtbaar van maatregelen die de beworteling van grasland beïnvloeden (bron: brochure Bufferboeren)

Een goede beworteling zorgt er tot slot voor dat er minder nutriënten uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater: een echte opsteker voor boer, natuur én maatschappij. Sturen op beworteling hoort dus echt bij natuurinclusief boeren. Lees meer over beworteling in de brochure Terug naar de graswortel.