Mengteelt en strokenteelt zijn termen die tegenwoordig veel worden gebruikt. Bij beide technieken zoeken agrarische ondernemers naar gunstige effecten van het op kleinere of grotere schaal mengen van verschillende gewassen. Bij mengteelten worden gewassen echt gemengd en dus op hetzelfde stukje grond door elkaar gezaaid en geoogst. Een zeer succesvolle mengteelt in de veehouderij is bijvoorbeeld gras en klaver, maar ook in de akkerbouw zijn er enkele succesvolle mengteelten bekend. Bij strokenteelt worden twee of meer gewassen naast elkaar in afwisselende stroken geteeld. Deze teeltstroken kunnen daarbij in breedte variëren van 3 tot 24 meter. Dit maakt het mogelijk om de gewassen apart te oogsten, wat niet mogelijk is bij een mengteelt.

Remix: Europees mengteeltproject

Mengteelten zijn prima inpasbaar in een natuurinclusief systeem. Zo zorgen mengteelten van peulvruchten en granen voor minder onkruid, hogere eiwitgehaltes in het graan, een robuuste opbrengst en meer biodiversiteit in het veld. Hoe mengteelten het beste in de praktijk werken is het doel van het Europese onderzoeksproject Remix. Door zaadgoed te mengen is de bodem beter bedekt en worden nutriënten beter benut. Zo hoef je als agrarisch ondernemer bijvoorbeeld minder mest of chemische bestrijdingsmiddelen in te zetten. Kansrijke combinaties zijn bijvoorbeeld veldboon met graan of graan met klaver.

Strokenteelt: minder ziekten en plagen in de akkerbouw?

Strokenteelt krijgt in Nederland steeds meer aandacht. Er lopen verschillende onderzoeken naar de effecten van strokenteelt op gewasopbrengst, biodiversiteit, bodemkwaliteit, ziekte- en plaagdruk en gewaskwaliteit. Op dit moment loopt er Europees onderzoek naar de combinatie van verschillende gewassen (waaronder prei, en witte kool), afgewisseld met grasklaver in stroken van 3 meter breed. Of deze teelten er gezamenlijk voor zorgen dat de ziekte- en plaagdruk vermindert, moet blijken. Deelnemers aan het project verwachten dat de grasklaver extra biodiversiteit (en dus nuttige insecten) oplevert. Daarnaast kunnen de stroken grasklaver dienen als rijpad en het maaisel van deze grasklaver stroken direct ingezet worden als bodemverbeteraar en meststof (maaimeststoffen). Resultaten van dit Sureveg-project worden in 2021 verwacht en gepubliceerd door het Louis Bolk Instituut.

//www.natuurinclusief.info/media/2020/10/Mengteelt-monoteelt_Nederlands.jpeg